شرکت سیمان سفید نی ریز

کمیته های تخصصی

کمیته حسابرسی

 

اعضای کمیته حسابرسی

 

ردیف نام و نام خانوادگی عضو مالی  سمت درکمیته(رئیس/عضو) مدرک تحصیلی
1 مجتبی مجيدی بله رئیس کارشناسی ارشد حسابداری
2 مجتبی انديشگر خیر عضو کارشناسی  حسابداری
3 بهنام خوشکلام خیر عضو کارشناسی اقتصاد
کمیته انتصابات

 

اعضای کمیته انتصابات

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت سازمانی سمت درکمیته(رئیس/عضو) مدرک تحصیلی
1
2
3
4
5
کمیته ریسک
اعضای کمیته ریسک

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت درکمیته(رئیس/عضو) مدرک تحصیلی
1 مهدی جهان بین رییس کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای
2 رامین نوژن عضو کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرین،کسب و کار جدید
3 علی زارع علی آبادی عضو کارشناسی ارشد حسابداری
اسکرول به بالا