شرکت سیمان سفید نی ریز

حاکمیت شرکتی

رویه های حاکمیت شرکتی

راهبری شرکتی

رویه های کارآمد راهبری شرکتی برای عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است. راهبری شرکتی ضعیف ممکن است موجب سلب اعتماد بازار شود که به نوبه خود می تواند منجر به خروج منابع یا بحران نقدینگی و نوسان قیمت ها در بورس شود. در حقیقت شرکت علاوه بر مسئولیت در مقابل سهامداران، در قبال سرمایه گذاران و سایر اشخاص نیز مسئولیت دارد. این شرکت در راستای تحقق بالاترین استانداردهای اخلاقی، اطلاع رسانی دقیق، شفاف و رعایت کامل قوانین و مقررات و آیین نامه های حاکم بر امور شرکت، کمیته های تخصصی هیئت مدیره را تشکیل و منشور و آیین نامه مربوطه را در این زمینه تدوین نموده است.

گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعایت اصول راهبری شرکتی

از مهمترین اقدامات شرکت در راستای رعایت الزامات دستورالعمل راهبری شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، می توان به موارد زیر اشاره نمود :

 رعایت مفاد دستورالعمل فوق الذکر در خصوص غیر موظف بودن اکثریت اعضای هیئت مدیره و عضویت حداقل یک عضو غیرموظف دارای تحصیلات مالی و تجربه مرتبط در هیئت مدیره شرکت.

 تهیه و تنظیم اقرارنامه در خصوص عدم حضور اعضای هیات مدیره به عنوان عضو هیات مدیره در بیش از 3 شرکت.

• تدوین و پیاده سازی منشور اخلاق سازمانی در شرکت.

 اتخاذ رویه های مناسب در چارچوب قوانین و مقررات در راستای رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران از جمله حضور و اعمال حق رای در مجامع عمومی صاحبان سهام، دسترسی به اطلاعات به موقع و قابل اتکای شرکت، سهیم بودن در منافع شرکت، پرداخت به موقع سود سهام، تملک و ثبت مالکیت سهام و 

رعایت قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص معاملات با اشخاص وابسته به شکلی که از کنترل مناسب تضاد منافع اطمینان حاصل شود و از منافع شرکت و سهامداران حفاظت کند.

استقرار سازوکار های کنترل داخلی اثربخش به منظور اطمینان بخشی معقول از حفاظت دارایی و منابع شرکت در برابر اتلاف، تقلب و سوء استفاده ، تحقق کارایی و اثربخشی عملیات شرکت، کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی و رعایت قوانین و مقررات از طریق تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نظارت بر اجرای آنها.

تشکیل واحد حسابرسی داخلی مطابق با ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.

بررسی سالانه سیستم کنترل های داخلی توسط هیات مدیره و درج و افشا نتایج آن در گزارشی تحت عنوان گزارش کنترل های داخلی.

طراحی و پیاده سازی ساز و کارهای لازم جهت رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی از سوی هیات مدیره.

رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تعیین مبنای حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد اجرایی متناسب با عملکرد آنها و نیز رعایت عدم تعیین وجوهی تحت عنوان پاداش و یا سایر عناوین توسط اعضای هیات مدیره برای سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره غیر از آنچه در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین شده.

رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص وظایف غیرقابل تفویض هیات مدیره.

تشکیل کمیته حسابرسی و کمیته ریسک و انتصابات تحت نظر هیات مدیره.

رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص اینکه رییس هیات مدیره همزمان، مدیرعامل شرکت نباشد.

تهیه و تصویب منشور هیات مدیره شامل وظایف، اختیارات و مسئولیت های رییس هیات مدیره ، مدیرعامل و سایر اعضای هیات مدیره، نحوه تنظیم دستور جلسات هیات مدیره و نحوه تصمیم گیری و تصویب آن.

تشکیل دبیرخانه هیات مدیره طبق ضوابط دستورالعمل که مسئولیت هماهنگی و مستندسازی جلسات هیات مدیره، جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و پیگیری انجام امور کارشناسی مورد درخواست اعضای هیات مدیره و اطمینان بخشی از انجام تکالیف قانونی هیات مدیره را برعهده داشته باشد.

تشکیل جلسات هیات مدیره حداقل یک بار در ماه.

رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تشکیل مجامع و اعمال حق رای.

انتشار کلیه گزارش ها طبق قوانین و مقررات از جمله صورت های مالی میان دوره ای و سالانه، گزارش تفسیری مدیریت، گزارش فعالیت هیات مدیره، گزارش کنترل های داخلی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و در موعد مقرر از طریق پایگاه اینترنتی شرکت.

تعیین زمان بندی پرداخت سود سهام به گونه ای که سود سهامداران دارای سهام کنترلی، پیش از سایر سهامداران پرداخت نشود.

حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و رییس کمیته حسابرسی در مجامع عمومی شرکت و نیز حضور بالاترین مقام مالی شرکت در صورتی که تصویب صورت های مالی در دستور جلسه باشد.

اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص موارد مندرج در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و انعکاس در صورت جلسات مجمع.

تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره و پاداش هر یک از اعضای هیات مدیره در مجمع عمومی صاحبان سهام.

ایجاد فرصت کافی و معقول به منظور پرسش و پاسخ سهامداران و هیات مدیره در جلسات مجامع عمومی.

افشای اطلاعات بااهمیتی از قبیل نام، مشخصات کامل، تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل، موظف یا غیرموظف بودن آنان، مستقل بودن آنان، میزان مالکیت سهام آنان در شرکت و رویه های حاکمیت شرکتی و ساختار آن در گزارش تفسیری مدیریت

اظهار نظر کمیته حسابرسی در خصوص معاملات با اشخاص وابسته و معاملات مشمول ماده 129 لایحه قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت

گزارشگری پایداری

در اجرای مفاد ماده 40 دستورالعمل حاکمیت شرکتی و در جهت توسعه پایدار و ایجاد سازوکاری برای سنجش و ارزیابی توانایی و ارزش در کوتاه مدت و بلند مدت اقدامات ذیل توسط شرکت در ابعاد مورد نظر انجام شده است.

بعد اجتماعی : شرکت با پرداخت به موقع مالیات ، حق بیمه و عوارض قانونی به مراجع دولتی و سایر ذینفعان خود در فعالیت های اجتماعی مشارکت دارد. 

بعد زیست محیطی : با توجه به ماهیت فعالیت شرکت ، با اجرای قوانین و مقررات زیست محیطی در راستای حفاظت از منابع زیست محیطی اقدام می نماید.  گزارش اقدامات انجام شده در حوزه محیط زیست در گزارش تفسیری و هیئت مدیره درج گردیده است.

بعد اقتصادی : از نظر بعد اقتصادی  برنامه ریزی و سیاست های اتخاذ شده در راستای سودآوری در سنوات آتی مد نظر هیئت مدیره می باشد.

اسکرول به بالا