با توجه به اینکه استاندارد جهانی بسته بندی سیمان 40 کیلو گرم می‌باشد ، شرکت سیمان سفید نی ریز از جمله محدود شرکت هایی در کشور می‌باشد که سیمان سفید با بسته بندی 40 کیلوئی تولید و به بازار داخلی ارائه می‌دهد.