این بسته بندی  برای  جابه جائی و مصارف در حجم کوچک بسیار مناسب می‌باشد