آزمایشگاه آزمون شرکت سیمان سفید نی ریز مورد تایید کمیته تایید صلاحیت ایران قرار گرفته و این شرکت موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه گردید .